Menu Close

Dantų protezavimas

ASMENIMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGAS, KOMPENSUOJAMAS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO,ĮRAŠYMO Į SĄRAŠUS TVARKA

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 (LR SAM 2009 m. rugsėjo 11d.įsakymo Nr. V-743 redakcija) ,,Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ Vilniaus teritorinės ligonių kasos ir VšĮ Aukštadvario Trakų PSPC sutartimi, informuojame:

 

Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau-PSDF) biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje;
  • asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijo įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais asmenys.

 

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Asmuo gali kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju turės susimokėti už suteiktą konsultaciją. Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas, pateikia asmeniui išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).

 

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia:

  • prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašus,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas,
  • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).

 

PAASPĮ asmenų prašymus registruoja ir pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK).

Teritorinė ligonių kasa pagal prašymų užpildymo datą įtraukia į savivaldybės gyventojų laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašą ir informuoja apie tai gyventojus išsiųsdama jiems pranešimą paštu.

Skip to content